ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ECHINOPS TUINONTWERP & ADVIES

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Echinops Tuinontwerp & Advies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van Echinops Tuinontwerp & Advies, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Echinops Tuinontwerp & Advies en Opdrachtgever.

Artikel 2        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Echinops Tuinontwerp & Advies en Opdrachtgever, waarop Echinops Tuinontwerp & Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3        Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Ieder door Echinops Tuinontwerp & Advies gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De Overeenkomst tussen Echinops Tuinontwerp & Advies en Opdrachtgever komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
 4. i) hetzij, indien door Echinops Tuinontwerp & Advies een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Echinops Tuinontwerp & Advies de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
 5. ii) hetzij, op het moment waarop Echinops Tuinontwerp & Advies op schriftelijk of mondeling verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Artikel 4        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Echinops Tuinontwerp & Advies zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
 2. De Overeenkomst tussen Echinops Tuinontwerp & Advies en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Echinops Tuinontwerp & Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Indien Echinops Tuinontwerp en Advies redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de Opdrachtgever in overleg met Echinops Tuinontwerp & Advies deze deskundige inschakelen dan wel Echinops Tuinontwerp & Advies daartoe machtigen.
 5. Echinops Tuinontwerp & Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Echinops Tuinontwerp & Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien Echinops Tuinontwerp & Advies gegevens behoeft van Opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Echinops Tuinontwerp & Advies ter beschikking heeft gesteld. Tevens heeft Echinops Tuinontwerp & Advies het recht de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. 7.Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige. Indien gewenst kan Echinops Tuinontwerp & Advies hiervoor een hovenier, aannemer en/of architect benaderen.
 9. Komen Echinops Tuinontwerp & Advies en Opdrachtgever bezorging van goederen overeen, dan is Opdrachtgever verplicht de goederen af te nemen op het moment dat Echinops Tuinontwerp & Advies deze bij hem aflevert of doet afleveren. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Echinops Tuinontwerp & Advies gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever, nadat Echinops Tuinontwerp & Advies Opdrachtgever van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 5        Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Echinops Tuinontwerp & Advies zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Echinops Tuinontwerp & Advies Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Echinops Tuinontwerp & Advies geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Echinops Tuinontwerp & Advies kunnen worden toegerekend.

Artikel 6        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
 3. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft Opdrachtgever het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7        Aansprakelijkheid

 1. Echinops Tuinontwerp & Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Echinops Tuinontwerp & Advies is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Echinops Tuinontwerp & Advies kenbaar behoorde te zijn.
 2. Indien de Overeenkomst het opleveren van een beplantingsplan en/of het leveren van planten omvat, kan Echinops Tuinontwerp & Advies voor het niet aanslaan van planten of het doodgaan van planten door externe factoren niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Indien de Overeenkomst de oplevering of uitvoeringsbegeleiding van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat, is Echinops Tuinontwerp & Advies niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van onderdelen zoals in het tuinontwerp en/of beplantingsplan opgenomen, waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
 4. Indien Echinops Tuinontwerp & Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Echinops Tuinontwerp & Advies beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Echinops Tuinontwerp & Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Echinops Tuinontwerp & Advies toerekenbaar is.
 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 8        Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Echinops Tuinontwerp & Advies aangegeven.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
 4. Echinops Tuinontwerp & Advies is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan Opdrachtgever stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.
 5. Alle in redelijkheid door Echinops Tuinontwerp & Advies in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9        Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van Opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Echinops Tuinontwerp & Advies het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Echinops Tuinontwerp & Advies, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 10     Auteursrechten

 1. Het intellectuele eigendom van de door Echinops Tuinontwerp & Advies geschreven documenten, ontworpen schetsen en tekeningen en gemaakte foto’s e.d. verblijft bij Echinops Tuinontwerp & Advies.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd om ontwerpen van Echinops Tuinontwerp & Advies te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met Echinops Tuinontwerp & Advies is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.
 3. Echinops Tuinontwerp & Advies heeft het alleenrecht haar documenten, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming documenten, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. van het uit te voeren/uitgevoerde werk zonder vermelding van de naam van Echinops Tuinontwerp & Advies openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11     Slotbepalingen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Echinops Tuinontwerp & Advies en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te bevechten.

 

Aldus vastgesteld te Bussum op 10 oktober 2012